Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden Focus Studiebegeleiding

 

Definities

 

Focus Studiebegeleiding staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder nr.: 53453891

Contractant: Iedere persoon of rechtspersoon met wie Focus Studiebegeleiding een Overeenkomst sluit. In de regel is dit de ouder/verzorger van de Leerling of de Leerling zelf.

Leerling: Iedere persoon welke voor de diensten van Focus Studiebegeleiding wordt ingeschreven.

Overeenkomst: Iedere Overeenkomst die tot stand komt ter zake de levering van diensten tussen Focus Studiebegeleiding en de Contractant

Tarieven: De op het moment van totstandkoming van de Overeenkomst op www.focusstudiebegeleiding.nl vermelde prijzen voor de door Focus Studiebegeleiding aangeboden diensten.

 

Overeenkomst

 

De Overeenkomst komt mondeling, schriftelijk of langs elektronische weg tot stand en wordt tevens bevestigd door betaling van de eerste factuur. De overeenkomst wordt aangegaan tot wederopzegging met in acht neming van een opzegtermijn van één maand. Tijdens de zomervakantie is Focus Studiebegeleiding gesloten. Indien de Leerling na de zomervakantie geen gebruik meer wil maken van de begeleiding, dan dient dit vóór 1 augustus van het betreffende schooljaar te worden doorgegeven. Er wordt anders van uitgegaan dat de Leerling na de zomervakantie weer deel neemt aan de huiswerkbegeleiding.

 

Huiswerkbegeleiding

 

Voor het welslagen van de begeleiding is Focus Studiebegeleiding afhankelijk van de medewerking van de Leerling. Het is van belang dat de Leerling de juiste informatie verstrekt. De Leerling is verplicht tijdens het verblijf op de vestiging van Focus Studiebegeleiding bezig te zijn met het maken van huiswerk of het leren van proefwerken. Daarbij moet de Leerling stilte in acht nemen en rekening houden met medeleerlingen. Indien de Leerling zich aanhoudend storend gedraagt kan de Leerling geschorst worden.

 

Focus Studiebegeleiding verplicht zich tot alle redelijkerwijs mogelijke inzet binnen de afgesproken diensten. Focus Studiebegeleiding is niet aansprakelijk voor tegenvallende studieresultaten.

 

De openingstijden van Focus Studiebegeleiding staan op www.focusstudiebegeleiding.nl vermeld. De Leerling kan op de afgesproken momenten gebruik maken van de begeleiding.

 

Bij ziekte van de Leerling die langer dan 4 aaneengesloten begeleidingsdagen aanhoudt, worden de daarop volgende ziektedagen niet in rekening gebracht door Focus Studiebegeleiding.

 

Wijzigingen tijdens de begeleidingsperiode

 

Wijzigingen tijdens de begeleidingsperiode kunnen voor het begin van de volgende maand worden doorgegeven. Voor het opzeggen van de huiswerkbegeleiding of basisschoolbegeleiding hanteren wij één maand opzegtermijn.Voor onverwachte vrije dagen wordt geen restitutie verleend. Indien mogelijk en in overleg kan de Leerling de gemiste dag op een ander moment inhalen.

 

Algemeen

 

Alle door Focus Studiebegeleiding geleverde materialen zoals lesmateriaal, plandocumenten en huiswerkhulpmiddelen/tips blijven intellectueel eigendom van Focus Studiebegeleiding. Vermenigvuldiging of verspreiding ervan is alleen toegestaan met toestemming van Focus Studiebegeleiding.

 

Focus Studiebegeleiding is niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging van eigendommen of andere geleden schade tijdens het bezoek aan de vestiging.

 

Tarieven

 

Focus Studiebegeleiding heeft het recht vanaf drie maanden na de start van de Overeenkomst de Tarieven te wijzigen en zal de Contractant hiervan minimaal een maand van te voren op de hoogte stellen. In principe worden de prijzen elke zomervakantie herzien. Focus Studiebegeleiding brengt geen inschrijf- en intakekosten in rekening.

 

Facturering

 

Contractant verplicht zichzelf tot het leveren en eventueel wijzigen van de juiste adresgegevens t.b.v. facturatie door Focus Studiebegeleiding. De facturering vindt plaats aan het begin van iedere maand. De betalingstermijn van een factuur is 14 dagen. Indien de betalingstermijn is verstreken stuurt Focus Studiebegeleiding een betalingsherinnering. Bij een eventuele tweede herinnering brengt Focus Studiebegeleiding €12,50 administratiekosten in rekening.

Copyright @ All Rights Reserved